BOSTØTTE TIL VOKSNE

Tilbuddet

Der udarbejdes i hver enkelt sag en samarbejdsaftale, der beskriver den enkeltes behov for socialpædagogisk støtte. Indsatsen sigter blandt andet mod, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Det er intentionen at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte borger på egne præmisser, og derfor tager vi udgangspunkt i den enkeltes egne behov og forudsætninger, og støtten ydes med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Der kan eksempelvis være tale om følgende støtteområder:

  • Praktisk bistand i hjemmet ud fra hjælp til selvhjælps-princippet
  • Støttende samtaler
  • Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen
  • Træning af sociale og praktiske færdigheder
  • Støtte til deltagelse i aktiviteter udenfor hjemmet
  • Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk
  • Deltagelse i fælles samværs- og aktivitetstilbud

Den enkelte får tilknyttet en/flere bostøtter, der er til rådighed døgnet rundt alle ugens dage, også i forhold til offentlige myndigheder og samarbejdspartnere (samt eventuelt familiemedlemmer). Det er således muligt for borgeren at komme i kontakt med sin bostøtte, når han/hun har behov for det – også sen aften og i weekender. I opgaver, der kræver mere end én bostøtte, oprettes faste og gennemgående teams – med så få personer som muligt – til at dække behovet.

Det er NETVÆRKETS opgave at koordinere indsatsen indenfor samarbejdsaftalens rammer, så der skabes helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende.

Målgruppe

Voksne over 18 år, der ikke kan få dagligdagen til at fungere uden individuel støtte i egen bolig. Det kan være voksne med psykiatriske lidelser og/eller diagnoser, som eksempelvis: Angst, spiseforstyrrelser, OCD, skizofreni, PTSD, borderline, autismespektrums-forstyrrelser samt voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, udviklingshæmmede, Downs Syndrom mv.

Lovgrundlag

Støtten gives efter Servicelovens § 85..