Overordnet faglig tilgang

NETVÆRKETS overordnede tilgang i arbejdet med at støtte både unge og voksne er, at borgerne skal opleve at få kontakt med tilgængelige voksne. Fundamentet for forandring etableres af NETVÆRKETS medarbejdere gennem at skabe god kontakt og tillidsfulde relationer.

At skabe kontakt til et andet menneske er basalt for at kunne hjælpe og støtte. Det er svært at definere kontakt, men vi kan nogle gange mærke det, når vi har kontakt eller forbindelse til et andet menneske. Carl Rogers taler om at man skal udgøre en oplevet forskel i den andens oplevelsesmæssige felt, dvs. man skal opleve at blive set og følt af den anden og måske forstået præcis som man selv oplever sig.

NETVÆRKET baserer sin indsats på den grundforståelse, at det er fundamentalt for et menneskes udvikling at have tilgængelige, kontaktbare voksne. Tilgængelighed rummer både et konkret, fysisk forhold og en psykologisk dimension. Borgeren kan komme i forbindelse med sin støtte-/kontaktperson døgnet rundt, og denne bestræber sig på at være nærværende, det vil sige psykologisk tilgængelig, indlevende og forstående. I kraft af medarbejderens tilgængelighed skabes der mulighed for at etablere udviklingsstøttende relationer.

At opbygge en relation går ud over det enkelte møde. I NETVÆRKETS praksis betragtes relationen som det centrale udviklingsrum. Denne forståelse henter sin begrundelse i psykologiske og pædagogiske teorier, hvor menneskets udvikling primært forstås som afhængigt af de nære relationer, vedkommende indgår i (Daniel Stern). Kvaliteten af relationen medarbejder og borger imellem, bliver derfor afgørende for, om borgeren kan skabe forandringer i sit liv. Nogle af de kvaliteter, vi vægter er tillid, åbenhed, respekt, tolerance, troværdighed, mod og personlig integritet.

I relationer skabes der tilknytning mellem mennesker. Derfor er der i en relation også mulighed for at blive opmærksom på og udvikle de måder, hvorpå, man knytter sig til andre mennesker. I de relationer, hvor tilknytningen er blevet tilstrækkelig stærk, arbejder vi i NETVÆRKET med at støtte borgerne i at blive opmærksom på tilknytningsmønstre, dvs. måder, man agerer i forhold til andre mennesker, f.eks. beskytter sig selv på (John Bowlby). Vi arbejder også med at støtte borgere i at åbne op for sårbarheder og blive bedre til at række ud og skabe relationer til andre.